>
Fa   |   Ar   |   En
    بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه یزد  
   
نویسنده بخشایش علیرضا
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1393 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:29 -44
چکیده    اعتیاد به اینترنت به استفاده مفرط از اینترنت (روزانه بیش از سه ساعت) اطلاق می‏شود. این پدیده به‏منزله یک بیماری، آسیب روانی یا اجتماعی، و یک مشکل گسترده با پیامدهای جدی است که بین دانش‏آموزان و دانشجویان رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه یزد، در سال تحصیلی 1391ـ1392، انجام شد. طرح این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود و 335 نفر از طریق روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، پرسشنامه شخصیتی پنج‌عاملی NEO، و پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی گلاس بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها با آزمون‎های همبستگی، t مستقل، و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی‏های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری در سطح 01/0 و 001/0 وجود دارد. بین ویژگی‏های شخصیتی با ادراک تعامل اجتماعی نیز رابطه معناداری در سطح 01/0 و 001/0 مشاهده شد. همچنین، یافته‏ها نشان داد بین ادراک تعامل اجتماعی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. در میزان اعتیاد به اینترنت تفاوت معناداری بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود دارد (01/0p < )، ولی در میزان ادراک تعامل اجتماعی، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
کلیدواژه ادراک تعامل اجتماعی ,اعتیاد به اینترنت ,دانشجویان دختر ,ویژگی‏های شخصیتی
آدرس دانشگاه یزد, دانشیار روان‏شناسی بالینی، گروه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی abakhshayesh@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved