>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی مولفه های شادکامی زنان متاهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی  
   
نویسنده شیخ الاسلامی راضیه ,نجاتی عصمت ,احمدی ساره
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:39 -54
چکیده    پژوهش حاضر به منظور بررسی رابط، عزت نفس و روابط زناشویی با شادکامی زنان متاهل انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 97 نفر از زنان متاهل شهر شیراز بود. جهت سنجش مولفه های شادکامی (شامل عواطف مثبت و منفی و رضایت از زندگی) از مقیاس عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) استفاده شد. همچنین عزت نفس به وسیل پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (بارو، 2007) و روابط زناشویی توسط پرسشنامه روابط زناشویی (خیر و سامانی، 1382) مورد اندازه گیری قرار گرفت. یافته های تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عزت نفس پیش بینی کننده مثبت و معنادار عاطفه مثبت می باشد. به عبارت دیگر زنانی که از عزت نفس بیشتری برخوردارند، عواطف مثبت بیشتری نیز تجربه می کنند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که روابط زناشویی، رضایت از زندگی و عاطفه منفی زنان را به صورت معناداری پیش بینی میکند. به این معنا که با افزایش روابط زناشویی، رضایت از زندگی زنان افزایش و عواطف منفی آنها کاهش می یابد.
کلیدواژه شادکامی ,عاطفه مثبت ,عاطفه منفی ,رضایت از زندگی ,روابط زناشویی ,عزت نفس ,زنان ,happiness ,positive affect ,negative affect ,life satisfaction ,marital relationship ,self- esteem ,women
آدرس
پست الکترونیکی sarehahmadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved