>
Fa   |   Ar   |   En
   زن ورانگی در بستر جنگ در آثار لویی آراگون  
   
نویسنده غیاثی محمدتقی ,نادری مقام شقایق
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:25 -38
چکیده    لویی آراگون، در این جستار به عنوان یک شاعر و نویسنده معاصر مطرح می شود؛ شاعری که در طول جنگ جهانی دوم میان زن ورانگی و تعهدمندی به میهن، شکافی نمی بیند. در اثر او، زن پاس داشته می شود، به رغم آنانی که زن را گرانباری بر گرد مرد جنگاور می شمرند. در واقع بخشی از آثار او در هیمن پیشگاه زنانه الزا است؛ تا بدان جا که تعهدمندی و میهن پرستی او به چالش کشیده می شود. اما این چشم انداز نمی تواند خواننده آشنا با افشر تاریخی و اجتماعی این اشعار را گمراه کند؛ با ره گیری تصویر زنان در اشعار آراگون، چه در سطح و چه در عمق مضامین، نرم نرمک تصاویر دیگری رخ می نمایند:از الزا تا فرانسه، خطی ممتد کشیده شده است. فرانسه در پی آیند نگار عاشقانه الزا و تصاویر زنان پر آوازه است. فرانسه یا الزا، دو واژه با صفاتی یکسان: نیاز، زنانگی، شاعرانگی، ارزش هایی که ایدیولوژی مردانه نازی را می لهند. پس عشق نیز در این جا طرحی دوگانه به خود می گیرد، عشقی انسانی و در عین حال عشق به میهن. این است منش شعرگوی متعهدی که با آفرینش لفافه گویی ها در اوان جنگ، نقشی ارزنده در زایش شعر مقاومت داشت. او فرانسه را نهانی می پرستد، فرانسه ای که در طول جنگ و به دلیل حضور غیر فرانسویان اندوهناک است. پس با نشان دادن تصویری از نیاز زنانه، نیاز فرانسه را در گوش هم وطنانش بانگ می زند تا به یاری میهن بشتابند، عشق مشترکی که در بند است.
کلیدواژه زن ورانگی ,الزا ,عشق ,فرانسه ,جنگ ,تعهد ,میهن گرایی ,ملت گرایی ,feminism ,Elsa ,love ,France ,war ,engagement ,nationalism ,patriotism
آدرس
پست الکترونیکی ch.naderimaqam@hotmail.fr
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved