>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمینه سیه مال ، سازه پرتابل ایل   
   
نویسنده پاپ زن عبدالحمید ,افشارزاده نشمیل
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1390 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:39 -56
چکیده    سیاه چادرهای عشایری نماد طراحی درون زا برای معیشتی پایدار و استفاده ای بهینه از ظرفیت های بوم آورد برای دستیبابی به اهداف الگوی زیستی کارآمد کوچندگی است. این معماری اصیل و این ابتکار قومی، به مثابه بخشی از میراث معنوی ایل ها و عشایر شایسته ثبت و نگاهداری است، اما متاسفانه این سازه اصیل و دانش مرتبط با آن در معرض تهدید جدی است. پژوهش حاضر که با هدف مستندسازی دانش بومی زنان عشایر کوچنده ایل کلهر در زمینه سکونت گاه های عشایری است در راستای ثبت و نگهداری این میراث، طی مطالعه ای که دارای رویکرد کیفی بود، با استفاده از تکنیک گروههای متمرکز و روش ارزیابی مشارکتی روستایی در فصل بهار در میان بند ایل مذکور، حوزه جغرافیایی شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه، به اجرا درآمد. نتایج با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس طبیعت تحقیق کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد سکونت گاه های عشایر به سیه مال و کولا قابل تقسیم اند که سیاه چادر خود دارای تقسیم بندی فضای داخلی به «لا ژنان» ، «دیواخان» و... است و فضای خارجی به «په چیه» و«کولانه» است که شرح آن به تفصیل در پی می آید.
کلیدواژه ایل کلهر ,سازه پرتابل ,عشایر ,تحقیق کیفی ,زنان
آدرس
پست الکترونیکی nashmilafsharzade@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved