>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)  
   
نویسنده جهانگیری جهانگیر ,ابوترابی زارچی فاطمه ,تنها فاطمه ,ابوترابی زارچی حمیده
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1391 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:89 -106
چکیده    ساختار نظام آموزشی در کشور پذیرش دانشجویان غیر بومی را ایجاب می‌کند و این امر، باعث ایجاد محیط‌هایی به نام خوابگاه‌های دانشجویی می‌شود. یکی از مشکلاتی که می‌توان در بین این دانشجویان مشاهده کرد از خودبیگانگی آن ها است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سنجش سطح ازخودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی و تاثیرپذیری آنان از رضایت از زندگی خوابگاهی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه اصفهان است. بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه آماری لازم 330 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی است و از پرسش‌نامه محقق‌ساخته برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق استفاده شده است. اعتبار ابزار از طریق اعتبار صوری به دست آمد و پایایی ابزار اندازه‌گیری با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای ازخودبیگانگی و رضایت از زندگی به ترتیب برابر با 849/0 و 768/0 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که 3/11 درصد افراد جامعه آماری دارای از خودبیگانگی پایین، 7/62 درصد از آن ها دارای از خودبیگانگی متوسط و 26 درصد از آن ها دارای از خودبیگانگی بالا می‌باشند. همچنین نتایج حاصل، حاکی از وجود رابطه آماری منفی بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی و ابعاد آن می‌باشد. بدین معنا که با افزایش میزان رضایت از زندگی خوابگاهی، میزان از خودبیگانگی دانشجویان و ابعاد آن (احساس عدم تعلق، احساس پوچی و بی‌معنایی، احساس دوری از ارزش‌ها و جامعه‌ستیزی) کاهش می‌یابد.
کلیدواژه احساس پوچی و بی‌معنایی ,احساس عدم تعلق ,از خودبیگانگی ,خوابگاه ,رضایت از زندگی ,self- alienation ,satisfaction with life ,dormitory ,sense of lack of belonging ,sense of emptiness and meaninglessness
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, کارشناس ارشد جامعه شناسی (نویسنده مسیول) , ایران, کارشناس ارشد جمعیت شناسی , ایران, کارشناس روانشناسی بالینی , ایران
پست الکترونیکی talie1117@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved