>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسه ای هوش معنوی دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی  
   
نویسنده حمیدی فریده ,صداقت حسین
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1391 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:75 -88
چکیده    هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای هوش معنوی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمان به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی بوده است. بدین منظور 537 دانش آموز دوره متوسطه از شهر کرمان (299 پسر و 238 دختر) به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند تا به پرسشنامه هوش معنوی 24 سوالی SISRI (کینگ، 2008) که دارای چهار خرده مقیاس تفکر انتقادی وجودی (CET)، تولید معنای شخصی (PMP)، آگاهی متعالی (ماورایی) (TA) و توسعه حالت هوشیاری CSE)) بود، پاسخ دهند. اعتبار و پایایی پرسشنامه به روش تنصیف و آلفای کرانباخ به ترتیب 79/0 و 87/0 به دست آمد. نتایج با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون t نشان داد که هوش معنوی دانش آموزان دوره متوسطه شرکت کننده در آزمون به تفکیک جنسیت، تفاوت معنی داری ندارد (05/0 p?). همچنین تفاوت میانگین ها در پایه های مختلف تحصیلی نیز علیرغم رشد صعودی نمرات در پایه های بالاتر تحصیلی، معنادار نبود.
کلیدواژه پایه تحصیلی ,دانش آموزان دوره متوسطه ,هوش معنوی ,Spiritual Intelligence( SQ) ,SISRI Components ,Gender ,Grades ,high school Students.
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
پست الکترونیکی hossein.2469@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved