>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متاهل شهر زنجان  
   
نویسنده حقیقتیان منصور ,بیات فاطمه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:451 -471
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی نقش جهانی‏شدن فرهنگ و سبک زندگی بر رضایت جنسی زنان متاهل توجه دارد. جهانی‏شدن در چند دهه اخیر تغییرات عمیقی در عناصر فرهنگی، سبک زندگی، ایده‏ها، آرمان‏ها و افکار افراد ایجاد کرده است که نیازمند بررسی و تفحص است. با این هدف، مطالعه حاضر به روش پیمایش، با ابزار پرسش‌نامه بر‌مبنای نظریه اریک فروم، آدلر و گیدنز انجام شده است. تعداد 384 نفر از زنان متاهل ساکن شهر زنجان به روش خوشه‏ای انتخاب شدند که نمونه تحقیق حاضر را تشکیل می‏دهد. متغیر وابسته این پژوهش رضایت جنسی زنان متاهل در ابعاد رضایت از رابطه، ارتباط با همسر، سازگاری، اضطراب رابطه‏ای و اضطراب شخصی و متغیر مستقل اول جهانی‏شدن فرهنگ در سه بعد نگرش به جهانی‏شدن، گرایش به نوگرایی و ارزش‏های فرهنگی نو است. متغیر مستقل دوم سبک زندگی در ابعاد سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، سلامت روان‌شناختی، ورزش و تندرستی، تغذیه و وزن است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بین جهانی‌شدن فرهنگ و رضایت جنسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و همچنین بین رضایت جنسی با سبک زندگی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین، نتایج تاییدکننده فرضیه اصلی تحقیق حاضر است.
کلیدواژه جهانی‌شدن فرهنگ، رضایت جنسی، زنان متاهل، سبک زندگی، شهر زنجان، فناوری‏های نوین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, گروه جامعه‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, ایران
پست الکترونیکی sfbayat@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved