>
Fa   |   Ar   |   En
   سبک‏ فرزندپروری و احساس تحقیرشدگی مطالعۀ زنان بالای 15 سال ساکن در مناطق ده‌گانۀ شهر تبریز  
   
نویسنده گلابی فاطمه ,علیزاده اقدم محمدباقر ,زارع‌زاده اردشیر لیلا
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:351 -380
چکیده    هدف تحقیق حاضر، تحلیل و تبیین جامعه‏شناختی تحقیرشدگی بین زنان و ارتباط آن با سبک‎های مختلف فرزندپروری است. این تحقیق توصیفی و تحلیلی‌ کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کل زنان بالای 15 سال ساکن در شهر تبریز تشکیل می‏دهند. نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و حجم نمونه برابر با 400 نفر بوده است. ابزار تحقیق پرسش‌نامه بوده که در متغیر سبک فرزندپروری از پرسش‌نامه استاندارد بامریند استفاده شده و در احساس تحقیر‌شدگی، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بوده است. داده‏های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج توصیفی تحقیق، میانگین تحقیرشدگی بین زنان نسبتاً کم و میانگین ابعاد فرزندپروری در بعد آسان‌گیر در حد نسبتاً کم، در بعد مقتدرانه نسبتاً کم و در بعد استبدادی نسبتاً زیاد است. تحقیرشدگی با دو بعد فرزندپروری استبدادی و فرزندپروری مقتدرانه رابطه معناداری نشان می‏دهد. طبق دیدگاه‎های مطرح‌شده در زمینه فرزندپروری، تربیت منفی تحقیرشدگی بالایی را به همراه دارد، ولی ممکن است این تحقیر‌شدگی چنان با رفتار‏های عادی و روابط روزمره عجین شود که به‌منزله امری عادی تلقی شود. درواقع، هرچقدر به تعامل برابر‌نگر در بعد خانوادگی تاکید بیشتری شود، به همان میزان افراد تحقیرشدگی کمتری را تجربه خواهند کرد.
کلیدواژه تحقیر، تحقیرشدگی، سبک‎های فرزندپروری، زنان، ترس از تحقیر
آدرس دانشگاه تبریز, گروه آموزشی علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی l.zarezadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved