>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نشانه‌شناختی روایت اقلیت دوچندان در هنر لورنا سیمپسون  
   
نویسنده طاهری صدرالدین
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:333 -350
چکیده    تاثیرگذارترین دیدگاه در زمینه فمنیسم سیاه، که جنسیت‏گرایی و نژادپرستی را هم‏پیوند می‏داند، نظریه نقطه اشتراک است. اقلیت دوچندان به شهروندانی گفته می‏شود که قربانی کاستی‏های برآمده از نقطه اشتراک‌اند. آثار تحلیل‏شده در این مقاله به برشی چهارساله از فعالیت هنری لورنا سیمپسون، یکی از روایت‏گران مهم هنری اقلیت دوچندان، تعلق دارند. این پژوهش یک موردکاوی نشانه‏شناختی با رویکرد تحلیلی‌ تفسیری و با هدف توسعه‏ای است که داده‏های کیفی آن به‏شیوه اسنادی داده‏اندوزی شده‏اند. نظام/ رمزگان در این نوشتار هنر فمنیستی است و گفتاری که درون این نظام شکل گرفته سبک شخصی سیمپسون. بافت در این مقاله جریان فمنیسم سیاه است و آثار سیمپسون متن‏هایی آفریده‏شده درون این بافت. در آثار سیمپسون رمزگان‏های زبانی و تصویری همنشینی دارند. مهم‏ترین نشانه در آثار او شخصیت‏های بی‏چهره‏ای‌اند که نماینده همه زنان رنگین‏پوست به‏شمار می‏روند. سیمپسون حمله به جنسیت و نژاد را همبسته با یکدیگر می‏داند و گستاخی بخشی از جامعه در تعیین هویت برای دیگران را نمایش می‏نهد و هم‌زمان ریشه‏های نیاکانی شهروندان رنگین‏پوست را بدان‌ها یادآوری می‏کند. سیمپسون تلاش دارد تصویر کلیشه‏ای برساخته‏شده از بانوی رنگین‏پوست درون نظم نمادین بصری جامعه‏اش را نشانه‏شکنی و سپس این نشانه را بازتعریف کند و بدان معنا و کارکردی تازه ببخشد.
کلیدواژه اقلیت دوچندان، فمنیسم سیاه، لورنا سیمپسون، نقطه اشتراک، هنر فمنیستی
آدرس دانشگاه هنر اصفهان, گروه پژوهش هنر, ایران
پست الکترونیکی s.taheri@aui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved