>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نوع نگرش‏ها به فرهنگ‏ حجاب و عفاف در ورزش ‏بانوان (مطالعۀ موردی: بانوان ورزشکار استان آذربایجان شرقی)  
   
نویسنده مهدوی محمد ,سیدشرافت الهه
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:197 -214
چکیده    مسئله حجاب و پوشش در ورزش به‏منزله پدیده‌ای بحث‏برانگیز و جنجالی در دنیای امروزی (به‌خصوص در میدان‌های المپیک و جهانی) مطرح است. مقاله حاضر به بررسی نوع نگرش بانوان ورزشکار به حجاب و عفاف در ورزش بانوان و همچنین به فرصت یا محدودیت حجاب و عفاف در امر ورزش می‌پردازد. این تحقیق به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام گرفته است. سیصد نفر از بانوان ورزشکار استان آذربایجان شرقی به روش نمونه‌گیری تصادفی تمام‌شمار به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب و برای سنجش نظر آنان درباره حجاب و عفاف و موضوعات مرتبط با آن از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏ها و تحلیل مسیر با نرم‏افزار amos23 نشان داده شد. یافته‌ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنا‏داری بین نوع نگرش‏ها به فرهنگ‏ حجاب و عفاف در ورزش بانوان با فرصت‏ها و محدودیت‏های حجاب و عفاف در ورزش وجود دارد. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بیشتر افراد شرکت‏کننده در ورزش نه‌تنها حجاب را مانع از ورزش نمی‏دانند، بلکه آن را فرصتی برای شکوفایی خود می‌دانند. همچنین فرهنگ‌سازی و آموزش مردم از پیشنهادهای مهم آنان به دست‌اندرکاران اقتصادی و فرهنگی، اعم از حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و...، برای رسیدن به هدف مورد نظر است.
کلیدواژه حجاب، عفاف، فرصت‏ها، فرهنگ‏، فعالیت‏های ورزشی، محدودیت‏ها
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده الهیات, گروه معارف, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی elahesh75@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved