>
Fa   |   Ar   |   En
   از خودِ ناشکفته تا خودشکوفایی هنجاری هژمونیک، کاوشی بسترمند از فعالیت‌های هنری زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد  
   
نویسنده افشانی علیرضا ,روحانی علی ,ابراهیمی نیا سعیده
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:153 -175
چکیده    در این پژوهش سعی شده است فهم زنان از انجام‌دادن فعالیت‌های هنری و اجتماعی از طریق اکتشاف میان‌ ذهنیت آن‌ها به‌دست آید. برای این هدف، فعالیت‌های هنری و اجتماعی زنان طبقه متوسط و متوسط رو به بالای شهر مشهد مطالعه شد. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای و با استفاده از نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعدادی از زنان شهر مشهد انتخاب شدند و مصاحبه‌های عمیقی با آن‌ها به عمل آمد. اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. یافته‌ها شامل 13 مقوله اصلی و یک مقوله هسته با عنوان «شکفتگی هنجاری هژمونیک» است که در قالب خط داستان، مدل پارادایمی و نظریه کوچک‌مقیاس ارائه شدند. به‌طور‌کلی، نتایج تحقیق نشان داد که زنان در مواجهه با دیگران خودشکوفا با خودِ ناشکفته‌شان روبه‌رو می‌شوند. بنابراین، با توجه به مالکیت سرمایه‌ای ویژه‌ای که دارند و همچنین تمایل به خودنمایی، در بستری چشم و همچشمانه و تحت‌تاثیر ذائقه‌های هژمونیک هنری به فعالیت‌های هنری می‌پردازند و دنیای اجتماعی و هنری خود را تولید و بازتولید می‌کنند.
کلیدواژه تمایل به خودنمایی، خودِ ناشکفته، ذائقه‌های هژمونیک هنری، شکفتگی هنجاری هژمونیک
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی saeede.ebrahiminia@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved