>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آگاهی و درک زنان جوان تحصیل کرده به خرید و مصرف پایدار پوشاک (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر دانشگاه الزهرا(س))  
   
نویسنده داوری روشنک ,طالب پور فریده ,دادور ابوالقاسم ,افهمی رضا
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:281 -300
چکیده    خرید و مصرف پایدار پوشاک، با توجه به حجم عظیم تولیدات این صنعت و مشکلات ناشی از آن و نقش فعال زنان در این حوزه، از مسائل مهم دنیا، به‌خصوص کشور ایران با جمعیت جوان، در مسیر توسعۀ پایدار است. هدف، بررسی میزان آگاهی و درک زنان جوان تحصیل‌کردۀ متخصص از پایداری و تاثیر آن بر خرید و مصرف پوشاک است. پژوهش، توصیفی پیمایشی با داده‏های پرسش‌نامه‏ای از جامعۀ دانشجویان دختر سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سه رشتۀ طراحی پارچه، طراحی لباس و طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا(س) (100نفر) و حجم نمونۀ 80 نفر است. پرسش‌ها با طیف پنج‏تایی لیکرت و آلفای کرونباخ 0/735، طراحی و نرم‏افزار آماری برای تحلیل استفاده شد. طبق یافته‏ها، با وجود تمایل زیاد برای خرید و مصرف پایدار پوشاک، آگاهی کافی و جامعی در این زمینه وجود ندارد. اطلاعات در مقولۀ پایداری، درراستای مسائل معمول زیست‏محیطی است. دیدگاه‌ها و عملکرد مخالف پایداری در خرید و مصرف به‌وضوح دیده می‏شود که نشان از نیاز به آگاهی‏بخشی کامل‏تر و دقیق‏تر دارد. افزایش آگاهی و درک این گروه از مصرف‏کنندگان از خرید و مصرف پایدار پوشاک به‌منزلۀ متخصصان آینده این صنعت، می‏تواند موجب بهبود راهبردهای تولید، خرید و مصرف منطبق بر اصول توسعۀ پایدار در آینده شود.
کلیدواژه آگاهی مصرف‌کننده، پایداری، پوشاک، زنان، مصرف پایدار
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکدۀ هنر, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکدۀ هنر, گروه طراحی پارچه و لباس, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکدۀ هنر, گروه پژوهش هنر, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکدۀ هنر و معماری, گروه پژوهش هنر, ایران
پست الکترونیکی afhami@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved