>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل گفتمان انتقادی اشعار زینب حبش  
   
نویسنده ملاابراهیمی عزت ,ابیاری قمصری محیا
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1395 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:265 -280
چکیده    تحلیل گفتمان، روشی است که در بستر اندیشه‌های پست‌مدرن بسط و گسترش یافته است. الگوی سه‌وجهی نورمن فرکلاف در تحلیل گفتمان یکی از چارچوب‌های کاربردی‌ است که شامل توصیف: بررسی زبان‌شناختی متن، تفسیر: بررسی متن در سطح گفتمان‌های سازنده و مصرف‌کننده و تبیین: بررسی ارتباط گفتمان‌های سازندۀ متن با شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم می‌شود. نگارندگان در این پژوهش، با استفاده از الگوی فرکلاف بر‌اساس رویکرد اجتماعی به تحلیل گفتمان انتقادی شعری زینب حبش پرداخته‌اند. همچنین، چگونگی پیوند آثار ادبی شاعر با شرایط مسلط بر جامعۀ اشغالی را واکاوی کرده‌ و به بررسی تعامل زبانی او با اوضاع خفقان‌آور حاکم پرداخته‌اند. دستاورد این پژوهش، تبیین گفتمان اشعار مقاومت و اثبات تاثیرپذیری آن از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعۀ فلسطین است. زینب حبش تلاش دارد با تولید گفتمان انتقادی در شعر مقاومت، صدای هم‌وطنان خود در سرزمین‌های اشغالی باشد و بستر تعامل و برخورد میان گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی موجود را برای ایجاد تغییر فراهم کند.
کلیدواژه رویکرد اجتماعی، زینب حبش، گفتمان انتقادی، مقاومت، نورمن فرکلاف
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی mah.92.a@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved