>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت‏ های فیلم دربارۀ الی (1387) براساس دیالکتیک خدایگان و بنده از هگل  
   
نویسنده شیخ مهدی علی ,هنرخواه نازنین
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:315 -333
چکیده    دیالکتیک خدایگان و بنده توسط ژک لکان با الهام از نظریات هگل وارد روان‌کاوی شده است. بر این اساس، مسئلۀ مورد پژوهش در این مقاله، تحلیل روابط میان زوج‏های چهارگانۀ زن و مرد در فیلم درباره الی (1387) ساختۀ اصغر فرهادی، فیلم‌ساز ایرانی، است. روش جمع‏آوری اطلاعات براساس مشاهدۀ فیلم بوده که محتوای آن به روش تفسیری و با رویکرد روان‌کاوانه تجزیه و تحلیل شده و در آن از روش‏های مکتب فروید استفاده شده است. شکل اول، رابطۀ بین شخصیت‏های سپیده و امیر است که در آن زن و مرد همچنان بر سر قدرت در حال نبردند. شکل دوم، رابطۀ میان شخصیت‏های نازی و منوچهر است که زن بنده و مرد خدایگان است. شکل سوم در رابطۀ بین شخصیت‏های شهره و پیمان برقرار است که زن در عین پذیرش خدایگانی مرد، تظاهر می‏کند که خودش خدایگان است. شکل آخر در رابطۀ بین شخصیت‏های الی و احمد است که دو طرف رابطه تمایل دارند که بنده باشند. نتیجۀ حاصل از این مقاله چنین است که در جامعۀ مردسالار ایرانی، روابط میان زوج‏های زن و مرد به صورت دیالکتیک خدایگان و بنده در قالب سازوکارهای دفاع روانی شخصیت‏ها در فیلم اصغر فرهادی بازنمایی شده است.
کلیدواژه اصغر فرهادی، درباره الی، خدایگان و بنده، ژک لکان، فردریش هگل
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده هنر و معماری, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده هنر و معماری, ایران
پست الکترونیکی nazanin.honarkhah@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved