>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر الگوی مشاوره ‏ای اسماء‌الحسنی برکیفیت زناشویی زنان متاهل  
   
نویسنده زارعی اقبال ,اسمعیلی معصومه ,شکیبایی طیبه ,جاودان موسی
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:409 -428
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی تاثیرالگوی مشاوره‏ای اسماء‌الحسنی بر کیفیت زناشویی زنان بود. این پژوهش به روش نیمه‌تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون‌ پس‌آزمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر، مادران 30-48 ساله بودند که دخترانشان در سال تحصیلی 13951396 در دبیرستان‌های متوسطه شهر تهران تحصیل می‏کردند. نمونه آماری شامل 30 زن بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش در ده جلسه آموزشی مبتنی بر اسماء‌الحسنی شرکت کردند. محتوای جلسات آموزشی، با توجه به منابع موجود و مرتبط با اسماء‌الحسنی و حدیث معروف پیامبر، که در آن 99 اسم الهی شمرده شده، تنظیم شده است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه کیفیت زناشویی اصلاح‌شده باسبی و همکاران (1995) بود که هر دو گروه آن را تکمیل کردند. در پایان، نتایج بین دو گروه از طریق تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین نمره‌های کیفیت زناشویی و زیرمقیاس‌های آن شامل توافق، رضایت و انسجام در مرحله پس‌آزمون در گروه آزمایش افزایش معناداری یافته است (0.005>p). با توجه به یافته‌های این پژوهش، الگوی مشاوره‏ای اسماء‌الحسنی بر کیفیت زناشویی زنان تاثیر دارد و می‏تواند در تدوین مداخلات زوج‌درمانی مورد استفاده متخصصان قرار گیرد.
کلیدواژه الگوی مشاوره ‏ای اسماء‌الحسنی، کیفیت زناشویی، مشاوره مذهبی
آدرس دانشگاه هرمزگان, گروه مشاوره و روانشناسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, گروه مشاوره و روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی javdan4920@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved