>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطۀ بین ابعاد کیفیت زندگی با هوش معنوی و مولفه‏ های آن در پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های اهواز  
   
نویسنده نوری ثمرین شهرام ,نوری علیرضا
منبع زن در فرهنگ و هنر - 1396 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:529 -540
چکیده    با توجه به گستره معنویت در زوایای مختلف زندگی انسان و لزوم ارزیابی نقش معنویت در کیفیت زندگی، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با هوش معنوی و مولفه‏های آن در پرستاران زن بود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه پرستاران زن شاغل در بیمارستان‏های شهر اهواز بود که براساس جدول کرجسی مورگان نمونه‏ای به تعداد 200 نفر به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‏ها از پرسش‌نامه‏های هوش معنوی کینگ و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (فرم کوتاه) استفاده شد. داده‏ها با استفاده از روش آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و‏‏‏ ‏رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و مولفه‏های آن (معناسازی شخصی، آگاهی متعالی، تفکر وجودی انتقادی) با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، مشخص شد که ابعاد هوش معنوی (معناسازی شخصی، گسترش آگاهی و آگاهی متعالی) پیش‌بینی‌کننده مثبت و معنادار برای کیفیت زندگی و مولفه‏های آن بودند. افزون بر این، ابعاد هوش معنوی 9/3 درصد از واریانس کل کیفیت زندگی پرستاران را تبیین کردند.
کلیدواژه پرستاران، کیفیت زندگی، هوش معنوی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved