>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ماهیت کارکرد مفید زیبایی در هنر سنتی و مدرن از نگاه کوماراسوامی  
   
نویسنده جوانی جونی اصغر ,کفشچیان مقدم اصغر ,بزرگمهر عباس
منبع مطالعات شبه قاره - 1396 - دوره : 9 - شماره : 30 - صفحه:31 -46
چکیده    بیان ماهیت کارکرد زیبایی در هنر سنتی و مقایسه آن با کارکردهای هنر مدرن، انسان و هنرمند امروزی را قادر می سازد تا با بینشی وسیع تر، به بهره برداری مفید و موثرتری از زیبایی در آثار هنری بپردازد. هدف از این پژوهش، تبیین دیدگاه‌های آناندا کوماراسوامی درباره کارکرد زیبایی در هنر سنتی و تفاوت آن با هنر مدرن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کوماراسوامی بین دو نوع زیبایی در هنر سنتی و مدرن؛ یعنی زیبایی به منظور نیل به بیان مطلوب و زیبایی تابع رضایت دیگران و ابراز خویشتن، تفاوت کارکردی قائل می شود. وی نه تنها به مخالفت با کارکردهای زیبایی در هنر مدرن می پردازد، بلکه به شدت از آن انتقاد می کند. با این حال، کوماراسوامی اساس مسئله لذت زیبایی را در مورد آثار هنری کاملا رد نمی کند بلکه قصد او مخالفت با نگرشی است که با محور قرار دادن لذت و توجه به فردیت هنرمند، هدف دیگری را دنبال نکند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی وروش گرد آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای انجام گرفته است.
کلیدواژه کوماراسوامی، کارکرد زیبایی، هنرسنتی، هنر مدرن
آدرس دانشگاه هنر اصفهان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه هنر اصفهان, ایران
پست الکترونیکی dargi_abbas@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved