>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند  
   
نویسنده
منبع مطالعات شبه قاره - 1393 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:79 -98
چکیده    گرینتسر یکی از نظریه پردازانی است که طرح  کلّی قصه­های حماسی هند وتمدن­های آسیایی را مورد تحلیل قرار داده است.در پژوهش حاضر سعی شده تا با تحلیل سه داستان­ سیاوش در ایران و رامایانا و سدنوا در هند، ساختار کلی آنها را برپایه­ی نظریه­ی گرینتسر مورد بررسی قرارداده و ارتباط آنها را با اسطوره ی مرگ و رستاخیز تحلیل کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا این گونه قصه ها دارای ساختار اسطوره های تقویمی هستند و آیا قهرمان این حماسه ها هم مانند ایزد باروری اسطوره های نباتی به صورت دوره ای می میرد و زنده می شود؟پس از انجام تحقیق این نتیجه حاصل شده است که هر سه داستان طبق الگوی گرینتسر قابل تحلیل می­باشند و طرح تقریباً یکسانی دارند اگر چه در قصه­های هندی با تفاوت­هایی نیز مواجه هستیم.  روش کار، تحلیل کتابخانه ای طرح قصه های حماسی ایران و هند با تطبیق آن بر ساختار اسطوره های تقویمی است.
کلیدواژه گرینتسر ,حماسه ,سیاوش ,رام چندر ,سدنوا
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved