>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه پنجاب در گسترش و تعمیق برخی از مولّفه های فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عصر ترکان  
   
نویسنده یاری سیاوش ,شاکرمی سمیه
منبع مطالعات شبه قاره - 1393 - دوره : 6 - شماره : 18 - صفحه:161 -185
چکیده    آثار فرهنگ و تمدن ایران را در جای جای هند می توان یافت؛ ولی پنجاب در جذب عناصر و مولّفه های فرهنگی و تمدنی ایران همچون زبان، دین، معماری، موسیقی و... از قدمت و اهمیت بیشتری برخوردار است. این منطقه که در دوره ی غزنویان، مرکز سیاسی و اداری آنان گردید، امرا، دیوانسالاران، علما، دانشمندان، عرفا و صوفیان ایرانی را به سوی خود جذب و جلب نمود. بدین ترتیب سند، جایگاه خود را نزد ایرانیان از دست داده و پنجاب جانشین آن گردید. اسم این منطقه پنجاب(پنج آب) به خوبی گویای عمق نفوذ فرهنگ ایران در این خطّه از شبه قاره است. پنجاب منشا بسیاری از تغییرات و تحولات مهم هند در دوره ی اسلامی از جمله پیدایش زبان اردو و آیین سیک است و حتی هنر و معماری نشات گرفته از این منطقه و تحت تاثیر فرهنگ و تمدن ایرانی است. هم چنین پنجاب محل نشو و نمای صوفیان و مکتب های صوفیانه و عارفانه ی معروف هند است که بنیانگذاران و بسیاری از اقطاب آن ها ایرانی بودند. مسیله ی مقاله ی پیش رو، بررسی کم و کیف و تحلیل و تفسیر این قضایا و ارایه ی تصویری قابل قبول از فرآیند گسترش و امتزاج فرهنگ و تمدن ایرانی در این منطقه و شناخت زوایای پیدا و پنهان آن با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی است.
کلیدواژه فرهنگ و تمدن ایرانی ,شبه قاره هند ,پنجاب ,عرفا و صوفیان ,ادبیات فارسی ,Iranian culture and civilization ,subcontinent of India ,Punjab ,Iranian literature ,Sufis and learned
آدرس دانشگاه ایلام, استادیار گروه تاریخ شهری دانشگاه ایلام, ایران, دانشگاه ایلام, کارشناس ارشد تاریخ تمدن و ملل اسلامی دانشگاه ایلام, ایران
پست الکترونیکی s_shakarami@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved