>
Fa   |   Ar   |   En
   کشمیر و زبان فارسی  
   
نویسنده وظیفه دان ملاشاهی فاطمه
منبع مطالعات شبه قاره - 1393 - دوره : 6 - شماره : 18 - صفحه:139 -160
چکیده    کشمیر ، قسمتی از ایالت جامو وکشمیر هند، همواره یادآور دیاری افسانه ای و سرسبز با جلوه هایی از زیبایی های شگرف است که مکان های تاریخی و مناظر طبیعی، جاذبه ی خاصی به آن بخشیده است. اشتراکات فراوان آب و هوایی، طبیعی و فرهنگی کشمیر و ایران سبب شده که کشمیر را« ایران صغیر» بنامند.زبان فارسی که زیرشاخه ای از زبان های هند و ایرانی است با زبان های شبه قاره، پیوندی دیرینه دارد؛ اما در واقع توسعه و نفوذ این زبان در هند، مدیون عرفا و مبلغان بزرگ اسلامی است که بیشترین سهم را در ترویج و گسترش اسلام در شبه قاره داشته اند. گروهی از این مبلغان که شاعرانی فارسی زبان بودند، پس از مهاجرت به کشمیر با نشر علوم، ادبیات و فرهنگ ایران، بستری مناسب را برای گسترش زبان و ادب فارسی در این سرزمین مهیا نمودند.این قلم بر آن است تا ضمن معرفی اجمالی سرزمین کشمیر، به ارتباط کشمیر با زبان فارسی و شاعران فارسی گوی آن بپردازد و زوایای پیدا و پنهان نفوذ زبان فارسی را در این سرزمین جستجو نماید. روش تحقیق کتابخانه ای است.
کلیدواژه کشمیر ,زبان فارسی ,اسلام ,عرفان ,شعر ,Kashmir ,Persian language ,Islam ,mysticism ,poetry
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, ایران
پست الکترونیکی molashahif.zaums.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved