>
Fa   |   Ar   |   En
   آداب و شعایر مربوط به مرگ در دین هندویی  
   
نویسنده لطیفی عبدالحسین
منبع مطالعات شبه قاره - 1393 - دوره : 6 - شماره : 19 - صفحه:85 -106
چکیده    در بعد آیینی ادیان مختلف از جمله دین هندویی، شعایر مربوط به مرگ از جایگاه برجسته ای برخوردار است. اهتمام مجدانه به این آیین ها بازتاب دهنده جایگاه مرگ و وضعیت روان درگذشته در این دین است. از این رو پژوهش حاضر به نحوه ی برگزاری آیین های مرگ و پس از مرگ و نیز مراحل مختلف آن پرداخته است و در بر دارنده ی موضوعاتی از قبیل آداب احتضار، تشییع، مرده سوزی و مراحل آن در آیین هندویی است.همچنین در صدد است که از رهگذر شناساندن این مراسم گام کوچکی در راه ایجاد شناخت نسبت به نگرش این آیین به مفهوم مرگ و برگزاری مراسمی که در سرنوشت روان پس از مرگ تاثیر بسزایی دارند، بردارد. ضرورت انجام تحقیق آن است که مطالعه آیین های جوامع مختلف به ویژه جامعه ی هندویی با قرابت های فرهنگی و جغرافیایی بسیار با ما، می تواند در تعامل بهتر مردم هند و ایران موثر باشد و به همدلی بیشتر بینجامد. حاصل این نوشتار آن است که در می یابیم که پیروان آیین مذکور، که برای جهان پس از مرگ و نیز سرنوشت انسان در آن جهان اهمیت زیادی قایلند و وضعیت روان فرد درگذشته را منوط به برگزاری آیین های مرگ می دانند، اجرای دقیق این آیین ها را وجهه همت خود قرار می دهند. این نوشتار باروش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای شیوه ی کتابخانه ای انجام گرفته است.
کلیدواژه حتضار ,تشییع ,مرده سوزی ,ستی ,هندویی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین, استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری, ایران
پست الکترونیکی hoseinlatifi@iausr.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved