>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شبه قاره   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:33


  tick  نهضت اصلاحی راما کریشنا و شاگردش ویوکانندا در هند - صفحه:9-28

  tick  بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی - صفحه:29-50

  tick  بررسی آموزه مایا در سنت هندویی - صفحه:51-68

  tick  واکاوی تاثیر ساخت قدرت سیاسی هندوستان بر اندیشه سید احمد خان هندی - صفحه:69-90

  tick  جلوه‌های عرفان نظری در حماسه‌های منظوم فارسی رامایانا - صفحه:91-112

  tick  معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی - صفحه:113-136

  tick  بررسی روابط ادبی، تاریخی و سیاسی ایران و شبه قاره در دوران آصفجاهیان هند و تالپوران سند - صفحه:137-156

  tick  نقد تطبیقی- تحلیلی چهار شرح عرفانی دیوان حافظ با تکیه بر غزل آب‌حیات - صفحه:157-172

  tick  تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت یاوس( - صفحه:173-192

  tick  بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی - صفحه:193-212

  tick  مقایسه تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران با کشورهای شبه قاره هند )طی 35 سال اخیر با استفاده از مدل ویکور(Vikor) - صفحه:213-238

  tick  پزشکان ایرانی در دربار گورکانیان هند - صفحه:239-263
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved