>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوشهای مدیریت بازرگانی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:13


  tick  بررسی نگرش به تبلیغات مصرف کنندگان جوان - صفحه:1-23

  tick  نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی - صفحه:25-50

  tick  تصویر ذهنی مشتریان با شاخص مروجین خالص از شرکت‏ های هواپیمایی کشور - صفحه:51-72

  tick  مدلسازی اعتماد خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی به وسیله‌ی نگاشت‌های شناختی فازی - صفحه:91-72

  tick  بررسی کیفیت ارائه عمومی و عملکرد بنگاه‌های کسب و کار - صفحه:93-109

  tick  خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی - صفحه:111-131

  tick  تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی موثر بر جذب سپرده‌های مشتریان - صفحه:133-157

  tick  بررسی تاثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل‌گری تهدید اقتصادی ادراک شده - صفحه:159-181

  tick  تاثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت مندی و ارزش درک شده مشتری - صفحه:183-203

  tick  بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) - صفحه:205-227

  tick  تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار - صفحه:229-246

  tick  ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها - صفحه:247-266
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved