>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده  
   
نویسنده اکبری محسن ,ابراهیم پور ازبری مصطفی ,درجانی عباس
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:1 -23
چکیده    با توجه به اهمیت برند در تصمیم گیری مشتریان، رهبران بازار سرمایه گذاری کلانی بر روی برند خود کرده اند و دراین بین، شرکت های دنباله رو از برند رهبران بازار تقلید می کنند. مشتریان نیز با تفاوت های اخلاقی خود واکنش های متفاوتی نسبت به این تقلید از خود نشان می دهند. هدف از این پژوهش بررسی نقش برندهای تقلیدی در اجتناب از برند تقلیدی با تعدیل گری اخلاق‌گرایی مصرف کننده است که برای بررسی این اثر نظرات 384 نفر از مشتریان سوپرمارکت های بزرگ از طریق توزیع پرسشنامه جمع آوری شده و داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد وقتی یک شرکت خصوصیات ظاهری و یا زمینه یک برند را تقلید می کند باعث اجتناب مصرف کننده از آن برند می شود. در این میان اخلاق مصرف کننده تاثیر تقلید خصوصیات ظاهری یک برند بر اجتناب از آن برند را تعدیل می کند اما بر رابطه بین برند تقلیدی مبتنی بر زمینه و اجتناب از برند اثر تعدیل گری ندارد.
کلیدواژه اجتناب از برند، اخلاق‌گرایی، اخلاق‌گرایی مصرف‌کننده، برند تقلیدی، تقلید
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved