>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوپذیری صادرات غیرنفتی کشور از نوسانات نرخ ارز  
   
نویسنده علیقلی منصوره ,برادران عطاالله
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:91 -113
چکیده    نرخ موثر واقعی ارز یکی از مهمترین عوامل موثر در رقابت پذیری بین المللی است، و با افزایش آن رقابت پذیری صادرات کشور افزایش می‌یابد. بنابراین نگه داشتن و یا بالا بردن نرخ موثر واقعی ارز بر تراز تجاری کشور اثر مثبت، و کاهش آن اثر منفی خواهد داشت. لذا این تحقیق در پی بررسی اثرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران با رویکرد تحلیل سری زمانی است. در این تحقیق، اطلاعات متغیرها از طریق بانک‌های اطلاعاتی برای سال‌های 91-1370 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر برای پایایی متغیرها، آزمون علیت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری (var) به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر نرخ ارز اثرات معکوس و معناداری بر صادرات غیرنفتی طی دوره مورد مطالعه دارند. به طوری که با افزایش نرخ ارز در سال‌های مورد مطالعه، میزان صادرات غیرنفتی کاهش یافته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی بر صادرات غیرنفتی مثبت و معنادار می‌باشد.
کلیدواژه صادرات غیرنفتی، نرخ ارز، علیت گرانجری، مدل خودرگرسیون برداری (var)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده مدیریت, گروه آموزشی مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد قزوین, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved