>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی  
   
نویسنده سلیلی سروناز ,حمیدی زاده محمدرضا ,قره چه منیژه ,حاجی کریمی عباسعلی
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:403 -425
چکیده    سرمایه های سازمان تنها، سرمایه مالی و فیزیکی نیست بلکه سرمایه دانشی افراد مهمتر از آن است. در این عصر، دانش به عنوان یک مزیت رقابتی مهم می تواند در موفقیت و افول کسب و کارها نقش اساسی داشته باشد. در بازارهای رقابتی، بسیاری از سازمان ها با این موضوع سروکار دارند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای متغیرهای قابلیت نوآوری و عملکرد سازمانی می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پخش فعال در صنعت fmcg در ایران است که تعداد 96 شرکت به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند، داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد با 34 سوال جمع آوری شدند. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و روایی آن از طریق روایی واگرا و روایی همگرا مورد سنجش قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری (sem) از طریق نرم افزار pls3 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش بازاریابی بر قابلیت نوآوری، عملکرد سازمان و مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنادای دارد. قابلیت نوآوری نیز بر مزیت رقابتی و عملمرد سازمانی تاثیر مثبت و معنادرای دارد. در نهایت عملکرد سازمانی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در انتها نیز پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.
کلیدواژه مدیریت دانش بازاریابی، قابلیت نوآوری، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، مدلسازی معادلات ساختاری
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه مدیریت بازرگانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved