>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای  
   
نویسنده ابراهیمی عباس ,زارعی عظیم ,بهرامی آیدا
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:163 -180
چکیده    تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کنندگان است. اطلاعات میدانی با استفاده از پرسشنامه 44 سوالی در سال 1396 جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی شهروندان تهرانی که حداقل یکبار از فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای هایپراستار، شهروند، اتکا و کورش خرید کرده باشند تشکیل می دهد و اندازه نمونه آماری که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد برای مشتریان 400 نفر است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات به طور غیرمستقیم و با میانجیگری رضایت مصرف کننده بر رفتار خرید مجدد تاثیرگذار هستند اما به طور مستقیم بر رفتار خرید مجدد تاثیرگذار نیستند، همچنین جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رضایت مصرف کننده و رضایت مصرف کننده بر رفتار خرید مجدد تاثیر گذار است که در این پژوهش تاثیر سهولت دریافت خدمات به مراتب بیشتر از تاثیر جو فروشگاه مشاهده شد. تاثیر متغیر تعدیل کننده درگیری نیز در رابطه میان رضایت مصرف کننده و رفتار خرید مجدد در جامعه آماری مورد نظر رد شد.
کلیدواژه جو فروشگاه، رضایت مصرف­کننده، رفتار خرید مجدد، سهولت دریافت خدمات
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده اقتصاد, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده اقتصاد, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده اقتصاد, گروه مدیریت بازرگانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved