>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری  
   
نویسنده رضائی دولت آبادای حسین ,محمدشفیعی مجید ,حسینی نفیسه
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:45 -68
چکیده    توجه به اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت برای بقای کسب و کارهای امروزی از اهمیت ویژهای برخوردار است.از این رودرک مناسب مدیران از فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی و آگاهی از نقاط ضعف خود در این حوزه بر بهبود جایگاه رقابتی شرکت و پاسخ‌های رفتاری مشتریان موثر می‌باشد. علاوه بر این کیفیت ادراک شده خدمات و تصویر برند به عنوان مفاهیم موثر بر پاسخ‌های مشتری مطرح هستند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های رفتاری مشتری با میانجی کیفیت ادراک شده خدمات و تصویر برند در شعب بانک تجارت شهر شیراز صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس تعداد 317 پرسشنامه با پایایی 0.970 جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار pls3 انجام شده است. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت با کیفیت ادراک شده خدمات و تصویر برند رابطه مثبت و معناداری دارد و اثر کیفیت ادراک شده خدمات و تصویر برند به عنوان میانجی در رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخ‌های رفتاری مشتریان پذیرفته می‌شود اما اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری به صورت مستقیم مورد تایید نمی‌باشد.
کلیدواژه پاسخ‌های رفتاری مشتری، تصویر برند، کیفیت ادراک شده خدمات، مسئولیت اجتماعی شرکت
آدرس دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشکده علوم ادرای و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved