>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران  
   
نویسنده اصغری زاده عزت الله ,صادقی مقدم محمدرضا ,کراری حبیب
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:295 -320
چکیده    پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارها و ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه های خدمات کسب‌و‌کار در صنعت خودرو صورت پذیرفته است. مطالعات سه‌گانه‌های خدمات از زمینه‌های نوین و رو‌به‌رشد در پژوهش‌های مدیریت در سال‌های اخیر می‌باشند. این تحقیق به عنوان یکی از نخستین مطالعات اجراشده در این زمینه در ایران، با رویکردی اکتشافی و  روش‌شناسی نظریه برخاسته از داده‌ها مبتنی بر تحلیل داده های مصاحبه های عمیق کیفی با 27 نفر از مدیران شرکت‌های مرتبط انجام شده است. در این پژوهش، در طی فرآیندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی از 737 کدگذاری مفهومی اولیه، 82 مقوله اصلی و فرعی و در نهایت، 20 مولفه اصلی مدل شناسایی و طبقه‌بندی گردیده و ابعاد و روابط آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
کلیدواژه روابط بین سازمانی، سه‌گانه‌های خدمات، هماهنگی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved