>
Fa   |   Ar   |   En
   عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران  
   
نویسنده شاهمرادی مهنا ,آگهی حسین ,علی بیگی امیرحسین
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:209 -245
چکیده    هدف پژوهش حاضر عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشورهای پیشرودر صادرات محصولات کشاورزی می باشد. از نظر روش شناسی این پژوهش مبتنی بر مطالعه ی تطبیقی انجام گرفته است. بدین صورت که ابتدا به کاوش و شناسایی چالش ها و مشکلات صادرات محصولات کشاورزی کشور پرداخته شد، سپس با بهره گیری از تجارب کشورهای موفق در توسعه ی صادرات و مقایسه تطبیقی، عوامل تبیین کننده فاصله ی عملکردی کشور در صادرات بخش کشاورزی تحلیل گردید. اطلاعات مورد نیاز از اسناد و مدارک موجود، مبانی نظری و مطالعات پیشین به دست آمده است. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک، محورهای مورد تحلیل بر اساس شباهت ها و تفاوت های راهبردها و برنامه های توسعه ی صادرات بخش کشاورزی در کشورهای مذکور در قالب مولفه های (ساختار تشکیلاتی، حمایت ها و مشوق های صادراتی، تقویت رقابت پذیری محصولات و تسهیل تجارت و توسعه سرمایه گذاری)، استخراج گردید. در نهایت پس از عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی کشور و مطالعه ی تبطیقی با کشورهای مختلف، راهبردهای عملی و کاربردی به منظور توسعه ی صادرات بخش کشاورزی کشور ارائه گردید.
کلیدواژه صادرات، کشاورزی، مطالعه تطبیقی
آدرس دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه ترویج و آموزش, ایران, دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه ترویج و آموزش, ایران, دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه ترویج و آموزش, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved