>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کارکرد مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس شناخت واکنش مشتریان و ارائه الگوی لازم جهت افزایش فروش (مطالعه موردی؛ شعب موزه – کافه تارمه)  
   
نویسنده نژادفتحی عذرا ,نظری فریبا
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1398 - دوره : 11 - شماره : 21 - صفحه:373 -402
چکیده    هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر واکنش مشتری (شامل ابعاد واکنش به قیمت، ترجیح برند، توسعه برند و قصد خرید) در موزه– کافه تارمه و ارائه الگوی مناسب با توجه به نتایج تحقیق می باشد. دوازده فرضیه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی– علّی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان موزهکافه تارمه در شهرستان شوشتر می باشد. تعداد مشتریان نامشخص و نامحدود می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید که از روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس، این تعداد افراد انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پایایی آن با آلفای کرونباخ و روایی آن با روایی همگرا و واگرا سنجیده شد. برای تحلیل داده ها از دو نرم افزار spss و pls و آزمون توصیفی و استنباطی (آزمون نرمال بودن و مدل معادلات ساختاری) استفاده شد.  نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که هر سه بعد مدیریت ارتباط با مشتری یعنی خدمات مشتری، حمایت از مشتری و حمایت بازاریابی بر چهار بعد واکنش مصرف کننده یعنی تمایل به پرداخت قیمت بالاتر، نگرش نسبت به توسعه برند، ترجیح برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه مدیریت ارتباط با مشتری، واکنش نسبت به قیمت، نگرش به توسعه برند، ترجیح برند، قصد خرید، موزهکافه تارمه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی اهواز, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران
پست الکترونیکی nazari_lib@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved