>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوشهای مدیریت بازرگانی   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:19


  tick  بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت - صفحه:1-17

  tick  ارزیابی کارکردهای برنامه‌های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات - صفحه:19-38

  tick  چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) - صفحه:39-63

  tick  بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر وفاداری الکترونیکی با نقش متغیر میانجی رضایت الکترونیکی - صفحه:65-97

  tick  قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان - صفحه:99-121

  tick  تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی - صفحه:123-141

  tick  تاثیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت رویارویی خدماتی بر ادراک آن‌ها از کیفیت رویارویی خدماتی در خدمات بهداشتی - صفحه:143-168

  tick  بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران) - صفحه:169-187

  tick  تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی - صفحه:189-212

  tick  بررسی تاثیر قابلیت‌های شرکت و ارزش‌های مشارکتی بر ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی استان بوشهر) - صفحه:213-232

  tick  تاثیر نقش‌های استراتژیک بنگاه مادر بر الگوی اداره کسب و کارها - صفحه:233-251

  tick  بررسی تاثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد) - صفحه:253-276

  tick  بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک‌های دولتی - صفحه:277-306

  tick  ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران - صفحه:307-342

  tick  خرده ‌فرهنگ‌ها و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز) - صفحه:343-360
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved