>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی تلگرام)  
   
نویسنده دانایی ابوالفضل ,مومن الهام
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:243 -267
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در شبکه اجتماعی تلگرام بر قصد خرید مصرف کنندگان می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کاربران شبکه اجتماعی تلگرام می باشد. برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که درمجموع نتایج این پژوهش از تجزیه‌وتحلیل 196 پرسشنامه تکمیل‌شده معتبر می‌باشد. جهت ارزیابی روایی صوری و محتوا، پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید محترم مرور گردیده است. ارزیابی پایایی توسط آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته که مقدار آن 0/926 بوده است و جهت ارزیابی روایی همگرا و واگرا از طریق نرم افزار smart pls (تعیین بارهای عاملی) و نرم افزار spss (تعیین همبستگی 11 متغیر با یکدیگر) و جهت آزمون فرضیات تحقیق، تحلیل مسیر از طریق نرم افزار smart pls انجام شده است. میزان t کسب‌شده جهت تاثیر یا رد فرضیات ملاک قرار داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش به سودمندی اطلاعات، هنجارهای ذهنی و ریسک درک شده با قصد خرید رابطه معناداری وجود دارد.
کلیدواژه بازاریابی ویروسی، شبکه های اجتماعی، قصد خرید مصرف کنندگان، کاربران تلگرام
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved