>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی و فرایندی  
   
نویسنده نسیمی محمد علی ,امیری سمیه
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:217 -241
چکیده    قابلیت‏های بازاریابی سازمان را توانمند می‏سازد تا نیازهای مشتریان را شناسایی نماید و پاسخ خود را از طریق برنامه‌ریزی در فعالیت‏های بازاریابی، سرمایه گذاری و اجرا ارائه دهد. مدیران سازمان‏ها، حاصل تصمیم‏های خود را در قالب انتخاب استراتژی، در آیینه معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی و فرایندی سازمان‌ها است. تحقیق حاضر از نظر نوع مطالعه توصیفی پیمایشی و بر اساس هدف کاربردی است. تمام مدیران، معاونین و کارشناسان بانک ملی در کلان شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای نمونه‌گیری شهر تهران به پنج منطقه تقسیم گردید و به روش نمونه گیری خوشه‌ای تعداد 385 پرسشنامه بر اساس جدول کرجسی و مورگان توزیع گردید. برای سنجش قابلیت‏های بازاریابی پوشایی از پرسشنامه استاندارد ویجاند و همکاران (2012) و عملکرد مالی و عملکرد فرایندی از پرسشنامه استاندارد نیکلاس و سردان (2011) استفاده شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 0/7 برای سازه‏های مختلف، پایایی آن ها را مورد تایید قرار داد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری (sem) و تحلیل عاملی تاییدی (cfa) با استفاده از نرم افزار لیزرل (lisrel) انجام شد. یافته ها نشان داد که شاخص برازندگی مدل‌های اندازه‌گیری متغیر های تحقیق مقادیر قابل قبولی داشته و نتایج حاصل از تحلیل مسیر بیان می‌کند که قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی و فرایندی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
کلیدواژه قابلیت‏های بازاریابی پوشایی، دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد مالی، عملکرد فرایندی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, ایران, دانشگاه سمنان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved