>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده مشتری  
   
نویسنده پوراشرف یاسان اله ,احمدی الوار زهرا
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:189 -216
چکیده    این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده مشتری در بانک‌های شهرستان پل دختر صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی وپیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مشتریان و کارکنان کلیه بانک ها و موسسات مالی پل دختر است که برای کارکنان141 نفر و برای مشتریان نامحدود می باشد. جامعه کارکنان، به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت، و با استفاده ازفرمول کوکران 384 نفر از مشتریان بانک ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی محتوایی و ظاهری آنها از دید صاحبنظران وروایی سازه و همگرایی آن ها به کمک روش های آماری به تایید رسید. پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق پایایی سازه به کمک تحلیل عاملی تاییدی و همچنین آلفای کرونباخ تایید شد، که مقدار این ضریب برای متغیر فرهنگ فروش 0/945 و برای ارزش ادراک شده 0/911 است. داده ها با بهره مندی از مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ فروش و ارزش ادراک شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین 6 بعد فرهنگ فروش و ارزش ادراک شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ارزش، ارزش ادراک شده مشتری، بانک ها، روش های فروش، فرهنگ فروش
آدرس دانشگاه ایلام, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه ایلام, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved