>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ارزش ویژه برند با میانجیگری شخصیت و خوشنامی برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ)  
   
نویسنده اسماعیل پور رضا ,اکبری محسن ,مسعودی فر میثم
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:83 -106
چکیده    یکی از مفاهیم مهم بازاریابی که امروزه به‌طور گسترده توسط محققان و صاحب‌نظران بازاریابی موردبحث قرار می‌گیرد ارزش ویژه برند و عوامل تاثیرگذار بر آن است. در این پژوهش اثرگذاری برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند با میانجیگری متغیرهای شخصیت برند و خوشنامی برند مورد بررسی قرارگرفته ‌است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، مصرف‌کنندگان محصولات بهداشتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهرستان رشت است. نمونه آماری شامل 384 آزمودنی بوده است. برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار lisrel 8.80 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم، همچنین تاثیر مثبت و غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند است؛ تاثیر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند از طریق متغیرهای میانجی شخصیت و خوشنامی برند نیز به اثبات رسیده است. در تاثیر غیرمستقیم، سهم خوشنامی برند بر ارزش ویژه برند بیشتر از سهم شخصیت برند است.
کلیدواژه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ارزش ‌ویژه برند، شخصیت برند، خوشنامی برند
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی meysam.masoudi69@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved