>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی مفهومی تبیین بازاریابی اخلاقی در تمایل به خرید مصرف‌کننده اینترنتی با توجه به نماد اعتماد الکترونیکی  
   
نویسنده صفری محمد ,سلیمانی مهشید ,قبادی نیا هاجر
منبع كاوشهاي مديريت بازرگاني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:43 -60
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی در تمایل به خرید مصرف کننده اینترنتی باتوجه به متغیر نماد اعتماد الکترونیکی صورت گرفته است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی پیمایشی اجرا شده و جامعه آماری پژوهش شامل کاربران یکی از شبکه‌های اجتماعی در سال 1395 می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 350 پرسشنامه توزیع، دریافت و مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت جمع‌آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای spss ، amos و همچنین از روش های آماری تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق الگوی مفهومی ارائه شده را تایید نمود و نشان داد که بازاریابی اخلاقی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان اینترنتی باتوجه به ضریب تاثیر0/90 تاثیر مثبت و معناداری دارد (p<0.05)، بازاریابی اخلاقی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان اینترنتی باتوجه به متغیر تعدیلگر نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و  معناداری دارد (p<0.05) ، نتایج مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که مولفه صداقت و پایبندی به تعهدات بیشترین ضریب تاثیر را بر تمایل به خرید مصرف کننده دارد. نتایج تحقیق به فروشگاه های مجازی پیشنهاد می کند که تائید فروشگاه های اینترنتی توسط یک موسسه ثالث دارای اهمیت می باشد؛ زیرا که تاثیر زیادی در جلب اعتماد مراجعه کنندگان خواهد داشت.
کلیدواژه اخلاق، رازداری، صداقت، فروشگاه‌های مجازی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ مدیریت, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت بازرگانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved