>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکرد توصیف در رمان حین ترکنا الجسر  
   
نویسنده سادات الحسینی راضیه سادات ,میرزایی فرامرز
منبع زبان و ادبيات عربي - 1393 - دوره : 6 - شماره : 11 - صفحه:1 -28
چکیده    رمان ظرفیت و پتانسیل آن را دارد تا آرمانهای والای انسانی را به بهترین وجه و با زبان خاص خود به تصویر کشیده و چونان ابزاری در دست نویسنده اش بیانگر دغدغه های او باشد. رمان «حین ترکنا الجسر» عبدالرحمان منیف از جمله رمانهایی است که بعد از شکستهای متوالی اعراب در برابر اسرائیل نگاشته شده و تصویرگر رنجها و آرزوهای یک انسان جویای آزادی و حقیقت است که در این مسیر شکست خورده و دچار سرخوردگی شده است.منیف در «حین ترکنا الجسر» به شیوه ای هنرمندانه از ابزار «توصیف» که مهمترین ابزار هر روایت است بهره گرفته و شخصیت ها،زمانها و مکانها را به گونه ای توصیف کرده که در راستای فضای شکست و نا امیدی حاکم بررمانش قرار گیرند.توصیفات موجود در این رمان به سبب تداخل ماهرانه اش با روایت، توصیفاتی ساده و کوتاه است و این از یک سو باعث صرفه جویی در واژگان شده وبر سرعت داستان می افزاید و از سوی دیگر برای خواننده ملال آور نیست.می توان گفت عنصر توصیف در «حین ترکنا الجسر» هم کارکردی زیبایی شناسیک دارد ،هم کارکردی توضیحی و تفسیری و در عین حال نقش به پیش برندگی وپویا نمایی حوادث را نیزبه خوبی ایفا می کند .
کلیدواژه عبدالرحمان منیف، توصیف، روایت، حین ترکنا الجسر
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
پست الکترونیکی mirzaeifaramarz@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved