>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:3


  tick  اثر روش های خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک در تناوب گندم- ذرت - صفحه:131-150

  tick  ارزیابی عملکرد توابع کرنل در تخمین جریان رودخانه ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان - صفحه:69-89

  tick  ارزیابی فنی سیستم آبیاری بارانی در شرایط زارعین (استان اصفهان و همدان) - صفحه:345-350

  tick  برآورد جریان ماهانه در حوضه های فاقد آمار با استفاده از پارامترهای اقلیمی و فیزیوگرافی حوضه - صفحه:207-224

  tick  بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی - صفحه:225-239

  tick  بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قره سو با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل Hadcm3 و شبکه عصبی پویا - صفحه:317-326

  tick  بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک با استفاده از مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان گنوختن: مطالعه با روش بهینه سازی سراسری - صفحه:47-67

  tick  بررسی روابط آماری بین شاخص های ترکیبی بیابان زایی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک - صفحه:257-272

  tick  بررسی مدیریت های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای - صفحه:151-170

  tick  بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره - صفحه:289-302

  tick  بیشینه سازی تولید انرژی برقابی در سیستم مخازن چندمنظوره (سیستم 6 سدی حوضه کارون بزرگ) - صفحه:303-316

  tick  تاثیر کادمیم بر جذب کروم شش ظرفیتی (Vi) توسط نانو رس کلویزایت سدیمی - صفحه:241-256

  tick  تاثیر کودهای پتاسیمی بر گیاه پالایی سرب و کادمیم در یک خاک آلوده توسط اسطوخودوس (Lavendula Officnalis L.) - صفحه:273-287

  tick  تخمین و ارزیابی ردپای آب آبی و سبز محصولات عمده مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه - صفحه:337-344

  tick  تعیین آستانه توپوگرافی و تاثیر ویژگی های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل - صفحه:1-24

  tick  تعیین غلظت و میزان آلودگی فلزات سنگین در ریزگردهای بخشی از استان بوشهر - صفحه:171-187

  tick  تغییرات رواناب، هدررفت خاک و عناصر غذایی در کاربری های گیاهی مختلف در اراضی لسی (مطالعه موردی: آبخیز کچیک استان گلستان) - صفحه:91-109

  tick  مدل سازی محتوای کربن آلی خاک بر اساس شاخص های توپوگرافی و ویژگی های خاک کشت زارهای دیم گندم - صفحه:111-129

  tick  مشارکت سهم آورد رسوب دامنه ها در الگوهای مختلف بارندگی به روش تعیین حجم شیارهای فرسایشی - صفحه:327-336

  tick  مقایسه قابلیت نانورس ها و رس های استخراج شده از خاک های مختلف در تثبیت برخی عناصر سنگین - صفحه:189-205

  tick  مقایسه هدررفت خاک از کرت های آزمایشی مستقر در بخش های مختلف یک جاده جنگلی - صفحه:25-45
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved