>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی خشک سالی جریان رودخانه با استفاده از شاخص Spi و زنجیره مارکف در حوزه آبریز کرخه  
   
نویسنده اقتداری مهرنوش ,بذرافشان جواد ,شفیعی مریم ,حجابی سمیه
منبع پژوهش هاي حفاظت آب و خاك - 1395 - دوره : 23 - شماره : 2 - صفحه:115 -130
  
کلیدواژه خشک سالی هیدرولوژیکی، شاخص Sdi، زنجیره مارکف، پیش بینی خشک سالی، حوزه کرخه
آدرس دانشگاه تهران, گروه هواشناسی کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه هواشناسی کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه هواشناسی کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, گروه هواشناسی کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved