>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب مناسب ترین الگوریتم روزنه مجزا در تخمین دمای سطح زمین با استفاده از سنجنده Modis (مطالعه موردی: دشت کرمان)  
   
نویسنده بختیاری بهرام ,دلگرم سعید ,رضازاده محمد سهیل
منبع پژوهش هاي حفاظت آب و خاك - 1395 - دوره : 23 - شماره : 2 - صفحه:81 -98
  
کلیدواژه روزنه مجزا، Modis، کول و کاسیلیس، ماشین بردار پشتیبان، دشت کرمان
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه مهندسی آب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved