>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کارایی مولد کلیژن در تولید داده های اقلیمی به منظور استفاده در مدل Wepp (مطالعه موردی: ایستگاه زیدشت، استان البرز)  
   
نویسنده نظری سامانی علی اکبر ,عباسی جندانی شهربانو
منبع پژوهش هاي حفاظت آب و خاك - 1395 - دوره : 23 - شماره : 2 - صفحه:43 -62
  
کلیدواژه مولد هواشناسی، کلیژن، آزمون آماری، حداکثر شدت بارش نیم ساعته، زنجیره مارکوف، زیدشت
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, گروه علوم و مهندسی آبخیزداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved