>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:2


  tick  اثر آب شور مغناطیسی شده بر اصلاح آب و خاک در آبیاری قطره ای - صفحه:179-193

  tick  اثر پوشش های جنگلی پهن برگ و سوزنی برگ بر شاخص های میکروبی خاک - صفحه:195-210

  tick  ارزیابی آسیب پذیری سفره ساحلی با استفاده از روش Galdit و واسنجی آن با روش Ahp - صفحه:163-177

  tick  ارزیابی کارایی مولد کلیژن در تولید داده های اقلیمی به منظور استفاده در مدل Wepp (مطالعه موردی: ایستگاه زیدشت، استان البرز) - صفحه:43-62

  tick  انتخاب مناسب ترین الگوریتم روزنه مجزا در تخمین دمای سطح زمین با استفاده از سنجنده Modis (مطالعه موردی: دشت کرمان) - صفحه:81-98

  tick  بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد - صفحه:301-310

  tick  بررسی اندازه قطر سنگدانه به منظور پایداری آن ها در اطراف تک آبشکن قائم در قوس 180 درجه رودخانه - صفحه:311-318

  tick  بررسی تاثیر گچ و ضایعات آلی مختلف بر ویژگی های شیمیایی و تنفس میکروبی یک خاک سدیمی - صفحه:23-41

  tick  بررسی تغییرات افت انرژی جریان عبوری از سرریز- دریچه نیم استوانه ای با چرخش حول مرکز - صفحه:291-299

  tick  بررسی روش های مختلف استخراج جریان پایه با استفاده از شاخص منحنی تداوم جریان (مطالعه موردی: ناحیه خزری) - صفحه:131-146

  tick  تاثیر تراکم نمونه برداری بر کارایی نقشه شوری خاک (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی کرکج، دانشگاه تبریز) - صفحه:239-251

  tick  تعیین روند رسوبگذاری در سامانه پخش سیلاب به روش پایش تغییرات تصاویر ماهواره ای - صفحه:211-224

  tick  شبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک در سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی با استفاده از مدل Hydrus-2d - صفحه:225-238

  tick  شناخت نواحی همگن بارشی ایران بر پایه پایگاه داده افرودیت (0/25 درجه قوسی) - صفحه:99-114

  tick  مدل سازی رابطه دبی- اشل در رودخانه با استفاده از روش کنترل گروهی داده ها (Gmdh) (مطالعه موردی: رودخانه اسکویلکیل) - صفحه:279-289

  tick  مطالعه امکان سنجی استحصال آب از رطوبت هوا در جنوب استان سیستان و بلوچستان - صفحه:253-265

  tick  نقش تبخیر و تعرق در پایش خشک سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور - صفحه:1-21

  tick  هیدرولیک جریان بر روی سرریزهای کلیدپیانویی تحت هندسه متفاوت پایه ها - صفحه:267-277

  tick  پهنه بندی اراضی برای اجرای سامانه آبیاری موضعی با ارزیابی مشخصه های آب و خاک (مطالعه موردی: شهرستان های بابل و بابلسر) - صفحه:63-80

  tick  پیش بینی خشک سالی جریان رودخانه با استفاده از شاخص Spi و زنجیره مارکف در حوزه آبریز کرخه - صفحه:115-130

  tick  پیش بینی کیفیت آب در جریان های یک بعدی به کمک تابع انتقال آلودگی جدید و اصلاح معیار همگرایی - صفحه:147-162
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved