>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:6


  tick  اثر رطوبت خاک بر ضرایب تبدیل چرخه نیتروژن در آبیاری جویچه ای گیاه ذرت با استفاده از مدل - صفحه:245-258

  tick  اثر قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری، و تنش خشکی بر شکلهای مختلف پتاسیم در خاک و جذب پتاسیم در گیاه ذرت - صفحه:271-282

  tick  ارزیابی کارایی مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز موجک در پیش‌بینی غلظت شاخص کیفی اکسیژن محلول در مخزن سد بولدر - صفحه:153-169

  tick  ارزیابی مدل آبدهی و سیاست بهره‌برداری استاندارد در تهیه منحنی فرمان بهره‌برداری (مطالعه موردی: سد مخزنی شهید رجایی) - صفحه:217-229

  tick  ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع آوری رواناب پتانسیل در سیستم حوزه آبخیز (مطالعه موردی حوزه آبخیز گلبهار خراسان رضوی) - صفحه:295-305

  tick  ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان - صفحه:1-20

  tick  ارزیابی پتانسیل خطرپذیری آلودگی فلزات سنگین در خاک های مرکزی استان زنجان بر اساس انواع شاخص های آلودگی - صفحه:21-40

  tick  برازش الگوی فصلی سری زمانی به میزان آب‌دهی رودخانه‌ها در دامنه زمان (مطالعه موردی: رودخانه اترک) - صفحه:307-315

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریان - صفحه:187-201

  tick  بررسی تاثیر تاج پوشش های مختلف زیتون بر برخی خصوصیات خاک در یک سیستم آگروفارستری (مطالعه موردی: شهرستان آق قلا- استان گلستان) - صفحه:317-325

  tick  بررسی عددی تاثیر موقعیت اتصال کانال فرعی بر الگوی جریان در قوس رودخانه - صفحه:81-98

  tick  تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه‌های کشویی با انتهای استوانه‌ای در جریان آزاد و مستغرق - صفحه:41-59

  tick  تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاک های ترک دار شالیزاری - صفحه:203-215

  tick  تاثیر زهکشی سطحی میان فصل بر مشخصات ترک های ایجاد شده در خاک سطحی مزارع شالیزاری - صفحه:259-270

  tick  تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل Modflow توسط روش Glue (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - صفحه:61-79

  tick  دو قرن بازسازی حلقه-درختی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده چندمتغیره (Mspi) در منطقه جوانرود کرمانشاه - صفحه:99-116

  tick  کاربرد آنالیزهای چند متغیره و اندیس‌های اشباع در ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی دشت مرند - صفحه:117-133

  tick  مقایسه الگوریتم‌‌های رقابت استعماری وجامعه مورچگان برای بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن سد درودزن با رویکرد اعمال قیود زنجیره‌ای - صفحه:231-243

  tick  مقایسه عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزین در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) - صفحه:171-186

  tick  پیش بینی بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی و موجک - صفحه:135-152

  tick  پیش‌بینی حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک - صفحه:283-294
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved