>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:5


  tick  ارزیابی خطر فرسایش خندقی با مدل های آماری در میان حوضه ناغان، استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:315-319

  tick  ارزیابی پارامترهای مختلف بر تجزیه آنتراسن توسط باسیلوس جدا شده از رودخانه بابل رود استان مازندران - صفحه:219-231

  tick  استفاده از خصوصیات هیدرولیکی برای تخمین هدایت گرمایی خاک - صفحه:297-305

  tick  استفاده از مدل سبال کوهستانی در تخمین تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تویسرکان، همدان) - صفحه:1-21

  tick  بررسی اثر دما بر گرفتگی فیزیکی قطره چکان های طولانی مسیر - صفحه:275-286

  tick  بررسی عوامل موثر بر تغییرات مکانی پتاسیم کل و قابل جذب در مهم ترین خاک های استان مازندران - صفحه:81-98

  tick  بررسی وقوع تغییرات اقلیمی در حوضه های آبریز با استفاده از تحلیل ایستایی و روند (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز ارمند) - صفحه:45-61

  tick  تحلیل پارامترهای موثر بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی - صفحه:203-217

  tick  تفکیک مولفه های جریان سیل توسط مدل هیدرولوژیکی- توزیعی Wetspa در حوزه آبخیز زیارت گرگان - صفحه:233-246

  tick  شاخص های بهره وری و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی - صفحه:117-133

  tick  شبیه سازی هیدروگراف سیلاب رودخانه حوضه آتشگاه استان اردبیل با بهره گیری از الگوی بارش بهینه - صفحه:63-80

  tick  کاربرد مدل شبکه عصبی- موجک برای پیش بینی ویژگی های غیرایستا و غیرخطی سری زمانی تراز آب زیرزمینی - صفحه:99-115

  tick  مدل سازی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جعفرآباد، استان گلستان) - صفحه:171-185

  tick  مدل سازی تبخیر- تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در استان سیستان و بلوچستان - صفحه:307-313

  tick  مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه ریزی منابع آب Modsim (مطالعه موردی: شهر گرگان) - صفحه:153-169

  tick  مدیریت سطوح ایستابی کم عمق در مقابله با بروز درز و ترک در اراضی شالیزاری - صفحه:261-274

  tick  مطالعه تطبیقی پهنه های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم - صفحه:187-202

  tick  مقایسه روش های واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات Pso و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکی Hec-Hms مطالعه موردی حوزه آبریز سد کارده - صفحه:247-260

  tick  مقایسه فضای حالت بازسازی شده و آشوبناکی جریان رودخانه نازلوچای در مقیاس های زمانی مختلف - صفحه:135-151

  tick  واسنجی شاخص شدت خشکسالی پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران - صفحه:23-44

  tick  پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل سری های زمانی خطی - صفحه:287-296
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved