>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:3


  tick  اثر پلی‌وینیل‌استات بر تراکم، مقاومت و جوانه‌زنی گندم در خاک مارنی تحت شبیه‌ساز باران - صفحه:269-282

  tick  استفاده از آنالیز تصویر در مطالعه میکرومورفولوژی برخی از خاک‌های دارای شرایط اکوییک - صفحه:123-143

  tick  انتقال مواد جامد محلول به منابع برداشت آب شرب شهرکرد در اثر استفاده مجدد از آب آبیاری - صفحه:237-251

  tick  اندازه‌گیری برخی پارامترهای کیفیت آب و غلظت فلزات سنگین در مخزن چاه‌نیمه 1 سیستان و بلوچستان - صفحه:295-302

  tick  بررسی آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز- دریچه استوانه‌ای مستغرق واقع در کانال‌های کوچک - صفحه:221-235

  tick  بررسی تاثیر آب و هوایی بر تولید رسوب و هدرروی فسفر و کربنات کلسیم توسط رسوب در حوضه گرگانرود استان گلستان - صفحه:283-294

  tick  بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب A200 بر مراحل مختلف الگوی جریان آب در آبیاری شیاری - صفحه:203-220

  tick  بهینه‌سازی پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل - صفحه:253-267

  tick  تاثیر به‌کارگیری پسماند زمانی بین وقوع حداکثر دمای هوا و دمای خاک در بهبود روابط پیش‌بینی دمای خاک سالانه - صفحه:31-54

  tick  تحلیل مقایسه‌ای مدل‌های سری‌های زمانی داده‌های دبی کل، دبی پایه و جریان سطحی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه) - صفحه:55-77

  tick  تخمین توزیع رسوب ورودی به مخزن سد کرج با استفاده از انواع الگوریتم‌های توسعه‌یافته جستجوی هارمونی - صفحه:165-184

  tick  رابطه خاک و ماده مادری در اکوسیستم‌های جنگلی البرز غربی: کانی‌های رسی - صفحه:101-122

  tick  روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت زرین‌گل با استفاده از آزمون ناپارامتری من‌کندال اصلاح‌شده و تخمین‌گر شیب سن - صفحه:79-100

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی مکان‌های مناسب تغذیه آب زیرزمینی در سیستم حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گلبهار، خراسان رضوی) - صفحه:1-30

  tick  طرح و ارزیابی هیدرولیکی پمپ‌های دور متغیر در سامانه‌های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: سامانه آبیاری دشت هارکله- لالی) - صفحه:145-164

  tick  پیش‌بینی رسوب معلق با استفاده از مدل سری زمانی تابع انتقال در ایستگاه‌های منتخب رودخانه گرگانرود، استان گلستان - صفحه:185-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved