>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:2


  tick  ارزیابی خطر بیابان‌زایی با مدل 9 معیاری Imdpaدر منطقه نیمه‌خشک آق‌بند، استان گلستان - صفحه:153-172

  tick  ارزیابی مسایل خاکریزی خطوط لوله شبکه‌های آبیاری (مطالعه موردی: دشت‌های عین‌خوش- فکه) - صفحه:303-310

  tick  استفاده از مدل نیمه‌مفهومی Ihacres در شبیه‌سازی جریان روزانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تمر) - صفحه:277-292

  tick  اولویت‌بندی راه‌کارهای افزایش بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین) - صفحه:131-152

  tick  بررسی تغییرات عمقی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی به روش پرمامتر گلف - صفحه:85-107

  tick  بررسی تفاوت غلظت روی کل درون و برون خاکدانه‌ای در خاک‌های مختلف - صفحه:227-243

  tick  بررسی روند تغییرات دبی کل و دبی پایه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه (حوضه آبخیز گرگان‌رود استان گلستان) - صفحه:173-189

  tick  تجمع فلزات سنگین در بخش هوایی و ریشه تربچه (Raphanus Sativus) رشدیافته در خاک‌های اصلاح‌شده با لجن فاضلاب - صفحه:209-226

  tick  تعیین ابعاد بهینه حوضچه رسوب‌گیر با در نظر گرفتن خصوصیات هیدرولیکی، رسوبی و سازه‌ای با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان - صفحه:261-275

  tick  تعیین نیاز آبی گیاهان الگوی کشت شبکه آبیاری با استفاده از Arcet (مطالعه موردی: دشت درودزن فارس) - صفحه:191-208

  tick  تعیین پارامترهای هواشناسی موثر بر میزان مصرف آب شرب با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی (مطالعه موردی: شهر گرگان) - صفحه:293-301

  tick  تغییرات کانی‌شناسی و میکرومورفولوژی در کاربری‌های طبیعی و زراعی در یک ردیف اقلیمی در خاک‌های لسی استان گلستان - صفحه:31-58

  tick  مطالعه اثر رژیم رطوبتی خاک بر میکرومورفولوژی پدیده‌های گچی در خاک‌های استان فارس - صفحه:59-83

  tick  مطالعه اثر پستی و بلندی و کاربری بر پیدایش، شکل‌های شیمیایی آهن و منگنز و کانی‌شناسی رس خاک‌های دشت غربی یاسوج - صفحه:109-129

  tick  نگهداشت رطوبت خاک توسط سوپرجاذب و اثر آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی - صفحه:245-259

  tick  واکاوی تغییرات مقادیر حدی بارش و دما در ارومیه به عنوان نشانه هایی از تغییر اقلیم - صفحه:1-29
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved