>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های حفاظت آب و خاک   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:5


  tick  اثر تردد ماشین‌آلات کشاورزی بر ویژگی‌های منافذ متوسط و درشت هدایت‌کننده آب در خاک با استفاده از نفوذسنج صفحه‌ای - صفحه:207-220

  tick  ارزیابی مدل Hydrud-1d در شبیه‌سازی رطوبت و نیتروژن در خاک مزرعه پیاز تحت آبیاری قطره‌ای - صفحه:1-19

  tick  ارزیابی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی از نظر شرب با استفاده از روش‌های تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) و منطق فازی در Gis (مطالعه موردی: دشت عقیلی در شمال‌شرق خوزستان) - صفحه:131-146

  tick  امکان‌سنجی کاربرد روش درخت تصمیم در تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک از روی پارامترهای زودیافت آن - صفحه:221-230

  tick  بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل بارش- رواناب Wetspaبا استفاده از روش مونت‌کارلو - صفحه:81-97

  tick  بررسی کارایی مصرف آب چند رقم سویا تحت مقادیر مختلف آب آبیاری - صفحه:179-192

  tick  تعیین توزیع سرعت در عرض مقاطع مرکب با استفاده از جستجوی ژنتیکی - صفحه:61-79

  tick  تعیین شاخص مناسب فرسایندگی باران با استفاده از کرت‌های فرسایش خاک در استان سمنان - صفحه:21-39

  tick  تعیین مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی سدهای بتنی وزنی - صفحه:231-239

  tick  تعیین مناطق بحرانی تولید رسوب در آب‌خیز چهل‌چای استان گلستان با استفاده از مدل Swat - صفحه:193-205

  tick  تعیین و مقایسه پراکنش مکانی میزان فرسایش خاک به دو روش پیش‌گویی و شبیه‌سازی زمین‌آماری (مطالعه موردی: زیرحوضه‌های زوجی کچیک استان گلستان) - صفحه:115-130

  tick  شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی سطوح موج‌دار - صفحه:41-60

  tick  مدل‌سازی تبخیر- تعرق گیاه پتانسیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با حداقل متغیرهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک مشهد - صفحه:163-178

  tick  مقایسه روش‌های زمین‌آماری با روش غیرپارامتریک K- نزدیک‌ترین همسایه برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک - صفحه:147-162

  tick  نقش گیاه آبزی لویی در حذف نیتروژن و فسفر از پساب شهری - صفحه:99-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved