>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب‌دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی  
   
نویسنده مقدم رضا علی رضا ,قلعه‌بان تکمه‌داش میلاد ,اسماعیلی کاظم
منبع پژوهش هاي حفاظت آب و خاك - 1392 - دوره : 20 - شماره : 3 - صفحه:211 -25
چکیده    روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب همواره یکی از چالش‌های مدیران و تصمیم‌گیرندگان در حوزه منابع آب بوده است. در این پژوهش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق بولین، آب دشت مشهد براساس پارامترهای کیفی موثر در طبقه‌بندی‌های شرب و کشاورزی پهنه‌بندی شد و سپس روند تغییرات زمانی و مکانی آن‌ها بررسی و دلایل آن تجزیه و تحلیل گردید. سری‌های زمانی تشکیل شده برای 3 پارامتر tds، ph و ec ارزیابی گردید و تاثیر عوامل مختلف، به‌ویژه نوسانات آب و هوایی در دوره‌های زمانی 3 ساله، مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که افزایش فعالیت‌های انسانی، نوسانات آب و هوایی، دمای آب و آلودگی‌های انتقال‌یافته از خارج محدوده مطالعاتی به‌ترتیب از عوامل موثر بر کیفیت آب دشت مشهد می‌باشند.
کلیدواژه پهنه‌بندی ,نوسانات آب و هوایی ,روند زمانی و مکانی ,کیفیت آب
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, مشهد, دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved