>
Fa   |   Ar   |   En
   محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد)  
   
نویسنده ابراهیمی حسین ,یزدانی وحید
منبع پژوهش هاي حفاظت آب و خاك - 1392 - دوره : 20 - شماره : 3 - صفحه:133 -151
چکیده    با توجه به این‌که طراحی سامانه‌های آبی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، هنوز بر پایه معیارها و سامانه‌های 50 سال گذشته صورت می‌گیرد، این امر مهم در سازگاری با تغییرات جوی، باید مورد توجه ویژه و بازخوانی قرار گیرد. در این پژوهش از الگوریتم توازن انرژی برای زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مودیس با فاصله زمانی 10 روز و قدرت تفکیک مکانی 250×250 متر، مقدار تبخیر و تعرق فضای سبز پارک ملت مشهد برآورد گردید. تبخیر و تعرق برآوردی پارک ملت مشهد (به‌ازای هر مترمربع) در پایان فصل رشد به‌میزان 6/1210 میلی‌متر می‌رسد. در مقابل مقادیر تبخیر و تعرق مرجع محاسبه شده توسط روش پنمن‌مانتیت- فایو 56 در انتهای فصل رشد به 3/1563 میلی‌متر رسیده است، که دارای 5/22 درصد افزایش نسبت به مقدار برآوردی آن می‌باشد. ارتباط بین تبخیر و تعرق گیاه مرجع محاسبه شده توسط روش پنمن‌مانتیت- فایو 56 با روش سبال معنی‌دار بوده و دارای ضریب همبستگی 7637/0 می‌باشد. استفاده از رابطه‌ای براساس شاخص پوشش گیاهی کمک شایانی در ایجاد ارتباط بین تبخیر و تعرق گیاه مرجع محاسبه شده توسط روش پنمن‌مانتیت- فایو 56 با تبخیر و تعرق برآوردی داشت. به‌طوری‌که مقدار پارامترهای rmse و mae به‌ترتیب از 62/2 به 27/1 و از 83/1 به 91/0 کاهش یافتند. در همین راستا مقدار پارامترهای آماری rmse و mae برای تبخیر و تعرق برآوردی محاسبه شده توسط حاصل‌ضرب ضرایب گیاهی مربوط به فضای سبز که توسط شاخص پوشش گیاهی به‌دست آمده بود، برای کل فصل رشد به‌ترتیب برابر با 2/1 و 93/0 می‌باشد.
کلیدواژه تبخیر و تعرق ,فضای سبز ,سبال ,مشهد ,تصاویر ماهواره‌ای مودیس
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی v.yazdany@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved